تاريخ روز : سه شنبه 28 فروردین 1403

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تكميل مشخصات سهامداريبدينوسيله از كليه سهامداران محترم  شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام ) درخواست ميگردد جهت ارتباط هر چه بهتر فيمابين فرم ذيل را بر اساس آخرين اطلاعات موجود تكميل و در اولين فرصت به آدرس شركت به نشاني تهران ميدان آرژانتين خيابان احمد قصير خيابان هفدهم پلاك 3 يا به پست الكترونيكي SAHAM@CPFIC.COM  ارسال نموده و يا از طريق مراجعه به سايت شركت به نشاني http://saham.cpfic.com نسبت به تكميل اطلاعات خود اقدام نمايند.

 

كد بورس :

نام :

نام خانوادگي :

نام پدر :

شماره شناسنامه :

محل صدور :

تاريخ تولد : ......../......./.............

سريال شناسنامه :

شماره ملي :

آدرس محل اقامت :

كد پستي ده رقمي :

شماره تلفن و كد شهرستان :

تلفن همراه :

فاكس:

نام بانك :

نام شعبه:

كد شعبه:

شماره حساب :

نسبت خود به دارنده سهم ( اصالتاً ولايتاً وكالتاً )

تاريخ :

نام :

امضاء