تاريخ روز : سه شنبه 28 فروردین 1403

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوريبا توجه به نامه شماره122/101573مورخ 1401/01/15 سازمان بورس اوراق بهادار مبني بر پرداخت سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي از طريق سامانه سجام ، اين شركت در نظر دارد همانند سنوات قبل سودمجمع عمومي سالانه  خود را از طريق سامانه سجام پرداخت نمايد . لذا بدينوسيله از كليه سهامدارن محترمي كه تاكنون در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند در خواست مي گردد در اسرع وقت نسبت به تكميل مراحل ثبت نام و احراز هويت در سامانه سجام اقدام نمايند