تاريخ روز : دوشنبه 31 شهریور 1399

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه مجمع فوق العاده مورخ 1394/12/17آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه

 شركت سرمايه­ گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهاميعام)

به شماره ثبت 70513 و شناسه ملي 10101154437

 

 به اطلاع ميرساندبه استناد مصوبه مجمع عمومي فوق­ العاده شركت سرمايه ­گذاري صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام) مورخ 1394/12/17 و مجوز شماره 061-944/245609  تاريخ1394/12/11 سازمان بورس و اوراق بهادار ، مقرر گرديد سرماية شركت از طريق صدورسهام جديد از مبلغ 400ر14 ميليارد ريال به مبلغ 000ر27 ميليارد ريال منقسم به  000ر27  ميليون سهم 1000 ريالي به شرح زير افزايش يابد :

1) سرمايه فعلي شركت : 000ر000ر000ر400ر14 ريال .

2) مبلغ افزايش سرمايه : 000ر000ر000ر600ر12 ريال .

3) مبلغ سرمايه پس از افزايش :‌000ر000ر000ر000ر27 ريال .

4) ارزش اسمي هر سهم : 1000 ريال .

5) تعداد سهام عرضه شده : 12.600.000.000سهم .

6) نوع سهم : عادي با نام .

7) محل افزايش سرمايه : مطالبات حال شده سهامداران ويا آورده نقدي .

8) موضوع افزايش سرمايه : جبران مخارج بابت مشاركت انجام شده در افزايش سرمايه شركتهاي سرمايه پذير،جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده وسرمايه گذاري در سهام شركت پتروشميران(سهامي خاص)

9) به هرصاحب سهم ، در ازاي هر يك سهم متعلقه در تاريخ 1394/12/17 تعداد 0/875حق تقدم خريد سهم جديد تعلق مي­گيرد . بديهي است تعداد دقيق سهام و حق تقدم هاي متعلقه هرسهم در گواهينامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10) سهامدارانيكه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي به علت تغييرآدرس و يا به هردليل ،گواهينامه حق تقدم خود را دريافت ننمايند ، مي­توانند جهت دريافت گواهينامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 اين آگهي مراجعه نمايند.

11) مهلت استفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد ، 60 روز از تاريخ انتشاراين آگهي مي­باشد .

12) سهامداران محترمي كه تمايل به استفاده از حق تقدم خود دارند ، حسب مورد بايد براساس مواردبيان شده زير اقدام نمايند.

* سهامدارانيكه به موجب گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد ، فاقد مطالبات بوده و يا مطالبات آنان ، بهاي سهام جديد را تأمين نمي­كند ، مي­بايست ظرف مهلت مقرر بهاي سهام يامابه ­التفاوت آن را به حساب شماره 349440202 بنام اين شركت نزد بانك تجارت شعبه خليج فارس كد 3490 واريز و رسيد بانكي مربوط را به انضمام گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد ، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم ، با پست سفارشي به نشاني تهران خيابان سعدي جنوبي پايين تر از چهاراه استقلال (مخبرالدوله) جنب بانك ملي ساختمان تقي نيا طبقه همكف تالار خدمات امور سهامداري شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) كد پستي1144715816 ارسال نموده ويا مدارك رامستقيماً به همين آدرس تحويل و رسيد دريافت نمايند .

*سهامداراني كه به موجب گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد ، داراي مطالبات  به ميزان بهاي سهام جديد مي باشند مي بايست ظرف مهلت مقررضمن تكميل گواهي حق تقدم ، مبني بر اعلام موافقت با تبديل مطالبات به سرمايه مراتب را با پست سفارشي به نشاني تهران خيابان سعدي جنوبي پايين تر از چهاراه استقلال (مخبرالدوله) جنب بانك ملي ساختمان تقي نيا طبقه همكف تالار خدمات امور سهامداري شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) كد پستي1144715816 ارسال نموده ويا مدارك رامستقيماً به همين آدرس تحويل و رسيد دريافت نمايند.

 13) در صورت عدم تمايل به مشاركت در افزايش سرمايه سهامداران مي توانند در مهلت تعيين شده براي پذيره نويسي نسبت به واگذاري حق تقدم خود از طريق سازمان بورس اوراق بهادارتهران اقدام نمايند ، با توجه به قابليت معامله مكرر حق تقدم خريد سهام شركت ، خريداران نهايي مي بايست قبل از پايان مهلت پذيره نويسي نسبت به واريز بهاي سهام جديد به حساب شماره 349440202  بنام اين شركت نزد بانك تجارت شعبه خليج فارس كد 3490  اقدام ورسيد بانكي مربوطه ، به انضمام گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد را ظرف مهلت مقرربا پست سفارشي به نشاني تهران خيابان سعدي جنوبي پايين تراز چهاراه استقلال (مخبرالدوله) جنب بانك ملي ساختمان تقي نيا طبقه همكف تالار خدمات امور سهامداري شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) كد پستي1144715816 ارسال نموده ويا مدارك رامستقيماً به همين آدرس تحويل و رسيد دريافت نمايند. بديهي است در صورت عدم ارسال مستندات ياد شده و يا عدم واريز بهاي اسمي ، سهام جديد به آنها تعلق نخواهد گرفت

14) حق تقدم سهامداراني كه در مهلت مقرر از حق تقدم خوداستفاده ننموده­اند و همچنين پاره سهم­هاي ايجاد شده ، توسط شركت از طريق بورس اوراق بهادار عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس ازكسر هزينه­ ها  و كارمزد متعلقه به حساب بستانكاري سهامداران منظور خواهد شد .

نكات مهم :

* مسئوليت صحت و قابليت­ اتكاي اطلاعات آگهي پذيره­ نويسي برعهدة ناشر است .

* ناشر ، شركت تأمين سرمايه ، حسابرس ، ارزشيابان و مشاوران حقوقي ناشر ، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه­ گذاراني هستند كه دراثر قصور ،تقصير ، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد متضرر گرديده ­اند .

* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان بورس اوراق بهاداروشفافيت اطلاعاتي بوده و به منزلة تأييد مزايا ، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركت­ها يا طرح­هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمي­باشد .

* با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانة شركتمربوط به سال مالي منتهي به 1395/06/31 ، اين افزايش سرمايه تا تاريخ برگزاري مجمع مذكور نزد مرجع ثبت شركت­ها به ثبت خواهد رسيد .

*  ساير افرادي كه تمايل به خريد حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص فعاليت شركت ، مي­توانند به سايت اينترنتي شركت به آدرس WWW.CPFIC.COM مراجعه و يا با شماره تلفن88710586-88719180 تماس حاصل نمايند .

* گزارش توجيهي هيئت مديره درخصوص افزايش سرمايه ، گزارشبازرس قانوني در اين خصوص و همچنين بيانيه ثبت سهام جديد در سايت اينترنتي شركت بهآدرس WWW.CPFIC.COM و در سيستمجامع اطلاع رساني ناشران به آدرس WWW.codal.IRدر دسترس مي­باشد .

هيئت مديره

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام)