تاريخ روز : دوشنبه 31 شهریور 1399

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت

 سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري ( سهامي عام )

 به شماره ثبت70513 و شناسه ملي10101154437

 

بدينوسيله از  كليه سهامداران ، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده  اين شركت كه راس  ساعت 10:00 صبح روزدو شنبه مورخ 1394/12/17درسالن تلاش مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت كار واموراجتماعي واقع در تهران ، خيابان وليعصر، بالاتر از جام جم ، نرسيده به چهارراه شهيد چمران (پارك وي) تشكـيل  مي گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1-  استماع گزارش هيات مديره ، بازرس قانوني شركت در خصوص افزايش سرمايه .

2-  اتخاذتصميم در خصوص افزايش سرمايه شركت.

3-  تصويب اساسنامه جديد شركت طبق نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار .

4-  تغيير نام شركت .

5-   ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد .

ازسهامداران محترمي كه مايل به حضور در جلسه مجمع عمومي فوق العاده ميباشند ،درخواست
مي گردد جهت دريافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام ، كارت شناسايي ياوكالتنامه رسمي در روزيكشنبه مورخ 1394/12/16 به محل شركت واقـع در تهران ، ميدان آرژانتين ،خيابان احمد قصير ( بخارست ) ، خيابان هفدهم ( شفق ) ، پلاك 3 امور سهام مراجعه نمايند .
ضمناً ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه نمايندگان اشخاص حقوقي جهت درج درسامانه ثبت شركتها الزامي مي باشد، همچنين سهامداران محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي شركت به نشاني WWW.CPFIC.COM  مراجعه نمايند.

 

هيات مديره شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري

                                                                                                                                                                                               ( سهامي عام )