تاريخ روز : دوشنبه 31 شهریور 1399

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 1394/06/31آگهــــي دعوت مجــــــمع عمومي عادي ساليـــانه شــــــــــركت سرمايه گـــذاري صندوق بازنشستگي كشوري‌(سهامي عام)

به شماره ثبت 70513 و شناسه ملي 10101154437

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام) مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت راس ساعت  10 صبح روزسه شنبه مورخ 1394/10/22 در سالن آزادگان مجموعه پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي   تشكيل مي گردد ، ضمناً جهت رفاه حال  سهامداران محترم پاركينگ مجموعه در اختيارميباشد.   

دستور جلسه:

1-   استماع گزارش هيئت مديره.

2-   استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت.

3-   تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد سال مالي منتهي به 1394/06/31 و اتخاذ تصميم نسبت به سود قابل تقسيم.

4-   تعيين روزنامه كثيرالانتشارجهت درج آگهي هاي شركت.

5-   تعيين حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1395/06/31 و تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس.

6-   انتخاب اعضاي هيئت مديره.

7-   ساير مواردي كه درصلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.

از سهامداران محترمي كه مايل به حضور در جلسه مجمع عمومي ميباشند، درخواست مي گردد جهت دريافت برگه ورود به جلسه با دردست داشتن برگ سهام ، كــارت شناسايي يا وكالتنامه رسمي معتبر در روزهاي يكشنبه و دوشنبه  مورخ 20 و 1394/10/21  به محل شركت واقع در ميدان آرژانتين – خيابان احمد قصير–  خيابان هفدهم – پلاك 3- امورسهام مراجعه نمايند، ضمنا ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه نمايندگان اشخاص حقوقي جهت درج در سامانه ثبت شركتها الزامي مي باشد.

 

                                                                                                                      رئيس هيئت مديــره شــركت ســرمايــه گـــذاري

                                                                                                                     صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام)