تاريخ روز : دوشنبه 31 شهریور 1399

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

زمانبدي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1394/06/31



اطلاعيه پرداخت سود سهام پيشنهادي هيأت مديره

شركت سرمايه­ گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام)

 

با توجه به نزديكي زمان برگزاري مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 1394/06/31 ، بدينوسيله به اطلاع مي رساند سود سهام سهامداران حقيقي براي عملكرد سال مالي مذكور ازتاريخ 1394/11/20 ، از طريق شعب بانك صادرات ايران قابل پرداخت ميباشد . لازم به ذكر است سود سهامداران حقوقي از تاريخ 1395/05/30 پرداخت مي گردد .

ضمناًنحوه و شرايط دقيق پرداخت پس از برگزاري مجمع به اطلاع سهامداران خواهد رسيد .

 

 

                                                                            شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري