تاريخ روز : دوشنبه 31 شهریور 1399

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 1397/12/29آگهــــي دعوت به مجــــــمع عمومي عادي ساليـــانه شــــــــــركت سرمايه گـــذاري صندوق بازنشستگي كشوري‌(سهامي عام)

به شماره ثبت 70513 و شناسه ملي 10101154437

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام)
مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت راس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31در سالن نورمركز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا واقع در تهران , ضلع شمالغربي ميدان شيخ بهايي ، كوچه دانشگاه الزهرا ، درب شرقي دانشگاه الزهرا تشكيل ميگردد .

دستور جلسه:

1-    استماع گزارش فعاليت هيات مديره براي عملكرد سال مالي منتهي به پايان اسفندماه 1397 .

2-    استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت براي عملكردسال مالي منتهي به پايان اسفندماه 1397.

3-    تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد سال مالي منتهي به پايان اسفندماه 1397 و اتخاذ تصميم نسبت به سود قابل تقسيم.

4-    تعيين روزنامه كثيرالانتشارجهت درج آگهي هاي شركت.

5-    تعيين حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه 1398  و تعيين حق الزحمه.

6-    انتخاب اعضاي هيات مديره .

7-    ساير مواردي كه درصلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.

از سهامداران محترمي كه مايل به حضور در جلسه مجمع عمومي مي باشند، درخواست مي گردد جهت دريافت برگه ورودبه جلسه با دردست داشتن برگ سهام ، كــارت شناسايي يا وكالتنامه رسمي معتبر در روز
يكشنبه مورخ 1398/04/30  به محل شركت واقع در خيابان شيراز جنوبي خيابان زرتشتيان پلاك 11 امور سهام مراجعه نمايند، ضمناارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه نمايندگان اشخاص حقوقي جهت درج در سامانه ثبت شركتها الزامي مي باشد.

ضمناً جهت رفاه حال  سهامداران محترم پاركينگ مجموعه درروزبرگزاري مجمع در اختيار مدعوين مي باشد.  

 

                                                                     هيات مديــرهشــركت ســرمايــه گـــذاري

                                                                  صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام)