تاريخ روز : شنبه 04 بهمن 1399

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهــــي دعوت مجــــــمع عمومي عادي ساليـــانه شــــــــــركت سرمايه گـــذاري صندوق بازنشستگي كشوري‌(سهامي عام)آگهــــي دعوت مجــــــمع عمومي عادي ساليـــانه شــــــــــركت سرمايه گـــذاري صندوق بازنشستگي كشوري‌(سهامي عام)

به شماره ثبت 70513 و شناسه ملي 10101154437

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام)
مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت راس ساعت  10 صبح روزچهارشنبه مورخ 1396/04/28 در مركز همايش هاي پژوهشگاه نيرو واقع درتهران , شهرك قدس , انتهاي بلوار شهيد دادمان سالن خليج فارس تشكيل مي گردد , ضمناًجهت رفاه حال  سهامداران محترم پاركينگمجموعه در اختيار مي باشد.  

دستور جلسه:

1-   استماع گزارش هيات مديره.

2-   استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت.

3-   تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد دوره مالي شش ماهه منتهي به 1395/12/30 و اتخاذ تصميم نسبت به سود قابل تقسيم.

4-   تعيين روزنامه كثيرالانتشارجهت درج آگهي هاي شركت.

5-   تعيين حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1396/12/29و تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس.

6-   ساير مواردي كه درصلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.

از سهامداران محترمي كه مايل به حضور در جلسه مجمع عمومي ميباشند، درخواست مي گردد جهت دريافت برگه ورود به جلسه با دردست داشتن برگ سهام ، كــارت شناسايي يا وكالتنامه رسمي معتبر در روزهاي دوشنبه و سه شنبه  مورخ 26 و 1396/04/27  به محل شركت واقع در ميدان آرژانتين – خيابان احمد قصير–  خيابان هفدهم – پلاك 3- امورسهام مراجعه نمايند، ضمنا ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه نمايندگان اشخاص حقوقي جهت درج در سامانه ثبت شركتها الزامي مي باشد.

 

 

 

                                                                     هيات مديــره شــركت ســرمايــه گـــذاري

                                                                   صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام)