تاريخ روز : دوشنبه 31 شهریور 1399

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدماطلاعيه

آگهي پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده

(موضوع افزايش سرمايه از مبلغ 14,400ميليارد ريال به 27,000 ميليارد ريال)


ومانده مطالبات مربوط به فروش حق تقدم دوره هاي قبل شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري ( سهامي عام )

 

به اطلاع آن دسته از سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري كه در مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ1394/12/17 سهامدار اين شركت بوده اند و از حق تقدم خود استفاده نكرده اند وهمچنين سهامداراني كه حق تقدم سهام خريداري نموده اند و ارزش اسمي را پرداخت نكرده اند ميرساند ، وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهامداران حاضر در مجمع مذكور و همچنين سهامدارنيكه وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده موضوع مجمع عمومي فوق العاده مورخ1392/10/07  را نيز دريافت ننموده اند , آماده پرداخت ميباشد .

لذااز سهامداران محترم درخواست ميگردد كه با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر موردقبول بانكها همراه با اعلام كد بورس و كد ملي ( جهت پرداخت الزامي ميباشد ) وبا  اعلام نماد( حصندوق)  از روز دوشنبه مورخ 1395/09/15 به شعب بانك صادرات ايران مجهز به سيستم سپهر در سطح كشور مراجعه و نسبت به دريافت وجه فروش حق تقدم خود اقدام فرمايند .

به اطلاع شركتهاي حقوقي وصندوقهاي سرمايه گذاري ميرساند پرداخت وجه فروش تقدم باارائه مدارك معتبر و قابل قبول بانكها (معرفي نامه با اعلام كدبورس و شماره ثبت)وصرفاً از طريق واريز وجه  به حساب شخص حقوقي نزد بانك صادرات يا شبكه بانكي كشور امكان پذير خواهد بود.

نكاتمهم :

1.     وجه فروش حق تقدم سهام منحصراً به خودشخص سهامدار با ارائه مدارك ذكر شده از طريق شعب بانك قابل پرداخت ميباشد .

2.     وجه فروش حق تقدم فرزندان صغير فقط به ولي ( پدر ) از طريق شعب بانك قابل پرداخت است .

3.     وجه فروش حق تقدم سهامداران متوفي به وراث ، توقيف ، مسدود شده ، وثيقه و داراي مغايرت مشخصات , پس از  ارائه مدارك لازم به اداره سهام شركت واقع درميدان آرژانتين خيابان احمد قصير خيابان هفدهم پلاك 3 و بعد از بررسي و تاييد مستندات قانوني پرداخت خواهد شد . 

 

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري ( سهامي عام )